Allah ki Nishanian - Quran verse sms

Allah Swt Quran mai farmata hai aur Asmaan ko mehfoz chat banaya is par bhi woh hamari nishanion se moun pher rahe han. Aur wohi to hai jis ne raat aur din aur suraj aur chand ko banaya.
Previous
Next Post »